Regulamin usług hostingowych

Regulamin dotyczy usług hostingu dostarczanego przez Scorise Sp. z o.o. Zwracamy uwagę na to, że firma partnerska SUPORT Mirosław Kryska (Niebieski.net) posiada odrębny, własny regulamin.

Regulamin dotyczy klientów biznesowych. Dla konsumentów nie świadczymy usług hostingowych. W przypadku zainteresowania usługą hostingu przez konsumenta, regulamin zostanie dostosowany zgodnie z wymagami legislacyjnymi ustawodawcy w zakresie świadczenia usług dla konsumentów.

§1 [Postanowienia wstępne]

 1. Usługa Hostingu obejmuje: utrzymywanie stron internetowych Zamawiającego w postaci plików elektronicznych na serwerach Wykonawcy tj. Scorise Sp. z o.o. (KRS 0000509320) oraz przekazanie Zamawiającyowi funkcjonujących danych dostępowych do tych plików.
 2. Do korzystania z usługi serwera niezbędne jest posiadanie programów komputerowych takich jak: przeglądarka internetowa, program obsługujący kanały FTP, program poczty elektronicznej.
 3. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a przekazane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. W przypadku podania błędnych danych (lub ich zmianie, która nastąpi w czasie trwania usługi Hostingu) Zamawiający jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy niezwłocznie oraz przekazania mu zaktualizowanych danych.
 5. Zamawiający ma prawo zrezygnować z usługi Hostingu w terminie 14 dni od terminu uruchomienia usługi.
 6. Zamawiający jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Wykonawcy.
 7. W przypadku rezygnacji z usługi Hostingu Wykonawca zwraca Zamawiającyowi kwotę zamówienia
  w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu, jaki został do wygaśnięcia usługi w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji.
 8. Okres abonamentowy wynosi 365 dni od dnia zawarcia umowy.
 9. Strona, która dokonała cesji zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie w formie pisemnej oraz wskazania daty dokonania cesji, następcy prawnego oraz zakresu dokonanej cesji.
 10. Umowa między Wykonawcą a Zamawiającyem wygasa wraz z zakończeniem okresu abonamentowego. Aby przedłużyć umowę wymagana jest opłata za usługę określona w niniejszym regulaminie zapłacona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.
 11. Czas niedostępności usługi jest czasem, w którym pliki (w tym strony internetowe) Zamawiającego nie były widzialne na działających routerach poza siecią komputerową Wykonawcy. W czas niedostępności usługi nie wlicza się czas konieczny do prowadzenia konserwacji serwerów Wykonawcy.

§2 [Opłaty abonamentowe]

 1. Zamawiający będzie pokrywał opłaty abonamentowe za świadczenie usługi Hostingu na konto bankowe Wykonawcy zgodnie z poniższym cennikiem:
Pakiet usług: Silver Gold PRO
Dopuszczalna zajętość procesora: 3% 4% 5%
Dopuszczalny transfer danych: 100GB 150GB 2400GB
Dopuszczalna zajętość dysku: 10GB 15GB 20GB
Ilość baz danych MySQL: 10 20 30
Ilość domen: Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Ilość subdomen: Bez limitu Bez limitu Bez limitu
Opłata abonamentowa: 300 PLN 450 PLN 600 PLN
 1. Opłaty dodatkowe występują w przypadku przekroczenia przez Zamawiającego limitów usługi Hostingu opisanych w powyższej tabeli. Opłata dodatkowa za 1GB transferu wynosi 1 PLN (jeden złoty), za 1GB zajętości twardego dysku wynosi 10 PLN (dziesięć złotych), za każdy punkt procentowy zajętości procesora 100 PLN (sto złotych).
 2. Płatność za przekroczenie limitu nastąpi w terminie 14 dni.
 3. Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu fakturę VAT w terminie od dnia zawarcia transakcji zgodnym
  z obowiązującymi przepisami. Jeśli Zamawiający nie zaznaczył, że chce otrzymywać faktury w wersji papierowej, będą one wysyłane w postaci elektronicznej na adres skrzynki Zamawiającego.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi odbywa się w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty z tytułu świadczenia usługi hostingowej .
 5. W przypadku niedokonania opłaty na kolejny okres abonamentowy w terminie zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego Wykonawca zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi Hostingu. Po 14-stodniowej zwłoce w płatnościach Wykonawca zaprzestaje świadczenia usługi Hostingu oraz usuwa wszelkie dane i pliki Zamawiającego z własnych serwerów.
 6. Sugestie, reklamacje i ważne informacje powinny być przekazywane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej opublikowany na stronie internetowej Wykonawcy www.scorise.com.

§3 [Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego]

 1. Serwer, na którym zamieszczone są pliki elektroniczne Zamawiającego, dzielony jest z innymi użytkownikami. W związku z tym Zamawiający obowiązany jest do dodatkowych opłat w przypadku przekroczenia limitów transferu, pamięci procesora CPU oraz zajętości twardego dysku ponad wartości przedstawione w par. 2.
 2. Niedozwolone jest zamieszczanie na serwerach Wykonawcy (lub rozsyłanie za ich pomocą) treści niezgodnych z polskim prawem, naruszających prawa osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich) oraz naruszających dobre obyczaje.
 3. Zamawiający zobowiązany jest chronić swoje dane dostępowe, w szczególności nazwę użytkownika oraz hasło do usługi Hostingu przed niepowołanymi osobami trzecimi oraz odpowiada on w pełni za treści zamieszczone i rozsyłane za pomocą jego konta hostingowego.
 4. W przypadku wystąpienia strat finansowych lub wizerunkowych Wykonawcy spowodowanych przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać od Zamawiającego odszkodowania w wysokości poniesionych strat oraz ewentualnych kosztów naprawczych. Dotyczy to w szczególności przesyłania oraz przechowywania na serwerach Usługodawcy plików niezgodnych z polskim prawem, a także rozsyłania drogą elektroniczną niechcianej korespondencji.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników jego usługi Hostingowej, w szczególności do podania odpowiednich danych umożliwiających identyfikację użytkownika organom władzy publicznej.

§4 [Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy]

 1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usługi Hostingu Zamawiającemu
  w czasie okresu abonamentowego.
 2. W przypadku wystąpienia przerwy konserwacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o jej wystąpieniu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z usługi Hostingu przez Zamawiającego, które spowodowało naruszenie infrastruktury informatycznej lub przerwę w działaniu usługi Hostingu.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w ciągłości trwania usługi Hostingu spowodowane działaniem siły wyższej .
 5. W przypadku wystąpienia przerwy w działaniu usługi Hostingu niespowodowanej czynnikami opisanymi powyżej w niniejszym paragrafie Wykonawca zwróci Zamawiającemu na wskazane konto bankowe część opłaty abonamentowej proporcjonalną do czasu, w którym usługa nie była dostępna. Zwrot następuje na koniec okresu rozliczeniowego.
 6. Okres rozliczeniowy trwa 365 dni od dnia podpisania umowy.
 7. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone na serwerach (i rozsyłane w ramach usługi Hostingu) przez Zamawiającego.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Zamawiającego w terminie 14 dni od daty nadesłania.

§5 [Rozwiązanie umowy]

 1. Prawo do rozwiązania umowy na świadczenie usługi hostingu mają obydwie strony uwzględniając 30 dniowy termin wypowiedzenia.
 2. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym mają obydwie strony w przypadku rażącego niewywiązywania się ze swoich obowiązków, w tym niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.

§6 [Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wynikające z realizacji tej umowy, których nie da się rozwiązać polubownie w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy siedzibie Wykonawcy.